OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PHU DAKAM zwane dalej „OWS”

1. Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez  PHU DAKAM z siedzibą we Wrocławiu ul. Paprotna 5 51-117 Wrocław, posiadającą nadany numer NIP 896-133-25-00  oraz  REGON 02216670 (zwaną dalej DAKAM).
2. Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców, zwane dalej „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów, ofert oraz potwierdzeń zamówień i obowiązują obie strony, o ile nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień. Ogólne warunki umów Kupującego mogą znaleźć zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami OWS lub w jakim nie wyłączają tych postanowień.

I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Oferta nabycia towaru złożona przez Kupującego powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana do DAKAM za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu 
2. Umowa sprzedaży między stronami zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez DAKAM lub w momencie przystąpienia DAKAM do realizacji oferty zakupu złożonej przez Kupującego. 
3. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi w treści OWS. Kupujący składając ofertę zakupu wyraża zgodę na bezwzględne włączenie OWS do umowy.
4. Kupujący podejmując decyzję o zakupie na podstawie błędnej lub niewłaściwej interpretacji danych technicznych zamieszczonych w prospektach, katalogach, i  stronie  bierze na siebie ryzyko powstania wszelkich skutków faktycznych i prawnych związanych z wykorzystaniem przez niego w/w danych.  
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zapytaniu, ofercie lub zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych technicznych lub innych danych dotyczących realizacji zamówien

II ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia składane DAKAM przez Kupującego stanowią ofertę zakupu towaru. 
2. DAKAM w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia ma prawo zmienić warunki zamówienia określone przez Kupującego. W takim przypadku zawarcie umowy nastąpi zgodnie ze zmienionymi przez DAKAM warunkami zamówienia, chyba że Kupujący w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zmienionych przez DAKAM warunków zamówienia sprzeciwi się tej zmianie. Sprzeciw Kupującego upoważnia DAKAM do odmowy przyjęcia zamówienia. 
3. DAKAM ma prawo dokonywania zmian w swoich towarach, w tym również w towarach będących przedmiotem zamówienia, o ile zmiany te nie wywołują zmiany parametrów technicznych towaru.

 

III CENA

1. Ceny przedstawiane przez DAKAM są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej towary sprzedawane są po cenach wskazanych w cenniku DAKAM aktualnym w dniu zawarcia umowy.
3. uzgodniona przez strony cena sprzedaży może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany ceny dokonanej przez dostawcę Dakam, producenta towaru lub też w przypadku zdarzeń, na których zaistnienie Dakam nie miało wpływu np. zmiana kursu walut, stawek celnych, podatkowych i innych tego rodzaju zdarzeń. 
4. Strony zgodnie ustalają że warunkiem koniecznym i wystarczającym do dokonania zmiany ceny jest prawidłowe zawiadomienie Kupującego o nowej cenie. Brak jego sprzeciwu w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia oznacza, iż nową cenę zakup wskazaną w zawiadomieniu zaakceptował. 
5. Ceny w walutach obcych będą przeliczane ING Banku Śląskiego S.A. obowiązującego w dniu wystawienia faktur.

IV KOSZT TRANSPORTU

1. Koszty transportu poddawane są indywidualnej wycenie.

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA I OPŁATY DODATKOWE

1. Zamówienie Kupującego potwierdzone do realizacji przez DAKAM w dni robocze do godziny 15:00 jest wysyłane tego samego dnia. 

2. DAKAM jest upoważniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie mogło przewidzieć.  

3. DAKAM nie odpowiada za opóźnienia w realizacji potwierdzonych zamówień Kupującego spowodowanych Siłą Wyższą oraz okolicznościami niezależnymi od DAKAM.

VI DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1. W przypadku gdy na zamówieniu nie określono miejsca dostawy towaru, uznaje się że miejscem dostawy jest siedziba Kupującego. 
2. W przypadku odbioru towaru z magazynu DAKAM domniemywa się, że osoba dokonująca odbioru zamówienia posiada upoważnienie do dokonania tej czynności. Kupujący bezwzględnie zobowiązany jest upoważnić w formie pisemnej swojego przedstawiciela do dokonania czynności odbioru towaru w jego imieniu i na jego ryzyko. 
3. Dostarczenie przez DAKAM towaru z opóźnieniem nie będzie podstawą do rozwiązania umowy oraz innych roszczeń. 
4. Dowodem realizacji zamówienia lub jego części jest dokument wydania towaru (WZ), list przewozowy potwierdzony przez Kupującego lub protokół odbioru. 
5. Jeżeli odbiór towaru wymaga udziału Kupującego (np. wózków widłowych, suwnic, dźwigu itp) odbywa się on staraniem Kupującego oraz na jego koszt i ryzyko. DAKAM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
6. DAKAM zastrzega sobie prawo odmowy wydania/dostawy towaru w sytuacji, w której istnieją przeterminowane płatności z tytułu wcześniejszych dostaw.

VII ZWROT TOWARU

1. DAKAM nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy tyko i wyłącznie po uzyskaniu specjalnej zgody DAKAM wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku opisanym powyżej towar zostanie przyjęty przez DAKAM w ramach procedury zwrotu towaru, jeśli łącznie zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki: 
- towar zostanie dostarczony do DAKAM na koszt i ryzyko Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty sprzedaży,
- zwrócony towar musi być w oryginalnym fabrycznym opakowaniu oraz nie może nosić śladów używania, uszkodzeń lub montażu,
- do zwrotu towaru musi być dołączony prawidłowo wypełniony protokół zwrotu dostępny na stronie www.dakam-lozyska.pl  
- towar nie był sprowadzany przez DAKAM na specjalne zamówienie Kupującego.
3. DAKAM dokona zwrotu kwoty na rzecz Kupującego tytułem zapłaty za zwrócony towar po dokonaniu korekty dokumentu sprzedaży i dostarczeniu przez Kupującego podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem dokumentów korygujących wraz z datą dokonania potwierdzenia. (dopuszcza się podpis z czytelną pieczątka imienną). 
4. DAKAM jest uprawniony do potrącenia ze zwrotem ceny kosztów wysyłki towaru. 
5. W przypadku gdy Kupujący jest nieuprawniony do zwrotu towaru zostanie on zwrócony do Kupującego na jego koszt i ryzyko.

VIII GWARANCJA, ZAWIADOMIENIE O WADACH I REKOJMIA

1. DAKAM udziela Kupującemu gwarancji producenta prawidłowego działania zakupionych towarów lub urządzeń.
2. Gwarancja producenta na zakupione towary i urządzenia co do zasady obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży Kupującemu. Natomiast w przypadkach towarów, dla których producent ogranicza gwarancję będą wydawane dokumenty gwarancyjne z inną gwarancją. 
3. Gwarancja obowiązuje DAKAM tylko wobec pierwszego Kupującego.
4. W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy pod względem ilościowym i jakościowym W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firm spedycyjnych każdorazowo należy w obecności kuriera sprawdzić ilość, stan towaru jak i samo opakowanie zbiorcze czy nie nosi ono śladów uszkodzeń. Jeżeli w wyniku kontroli okaże się że brakuje towaru lub jego stan budzi zastrzeżenia należy natychmiast zlecić kurierowi sporządzenie protokołu szkody oraz bezzwłocznie przesłać go do DAKAM. Dokument ten jest wówczas podstawą do wszczęcia procedury reklamacji.    
5. W przypadku braku zastrzeżeń przy odbiorze uznaje się że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem, a reklamacje co do ilości i uszkodzeń towaru w transporcie nie będą uwzględniane. 
6. Reklamacje wynikające z wykrycia ukrytych wad jakościowych muszą być zgłaszane do DAKAM bezzwłocznie, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, ale nie później niż 24 godziny po ich wykryciu. 
7. Po upływie wskazanego powyżej terminu Kupującemu przysługuje jedynie prawo gwarancji jakościowej, wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w dokumencie gwarancji producenta. 
8. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na swój koszt i ryzyko do miejsca naprawy wskazanego w dokumencie gwarancyjnym lub wskazanego przez DAKAM, chyba że producent towaru zobowiąże się do usunięcia wady na miejscu użytkowania towaru przez Kupującego. DAKAM nie jest zobowiązane do demontażu lub ponownego montażu towaru, jak również nie będzie ponosiło jakichkolwiek kosztów z tego tytułu lub z tym związanych. 
9. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi, a także w przypadku dokonania samowolnych napraw lub przeróbek.
10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną DAKAM może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne obniżenie ceny. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
11. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, w szczególności z powodu braku wystąpienia wady, a także w przypadku, gdy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego podmiotu wszelkie koszty poniesione przez DAKAM związane z taką interwencją będą obciążały Kupującego. 
12. W związku z udzieleniem gwarancji Strony wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi.

IX WARUNKI PŁATNOŚCI, ZAPŁATA

1. Warunki płatności określa oferta lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez DAKAM.
2. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności oraz do potrąceń swoich należności.
3. Przeniesienie wierzytelności Kupującego na inne podmioty możliwe jest, pod rygorem nieważności, za uprzednią pisemną zgodą DAKAM.
4. DAKAM ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wymagalnych należności. 
5. Za moment zapłaty przez Kupującego uznaje się uznanie rachunku bankowego DAKAM 
6. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty zgodnie z umową, wówczas DAKAM może wedle swojego wyboru wszcząć postępowanie windykacyjne  lub odstąpić od umowy i zażądać od Kupującego zwrotu nie zapłaconych towarów. W przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego DAKAM może dochodzić od Kupującego poniesionych z tego tytułu wszelkich kosztów. DAKAM może także żądać dodatkowego odszkodowania w przypadku gdy towar został zużyty, uszkodzony lub jeżeli jego wartość jest niższa od ceny, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymane towary.
7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty ceny za towar/usługę bądź za ich część. 
8. W przypadku istnienia zaległości płatniczych Kupującego, DAKAM ma prawo wstrzymać realizację potwierdzonych i przyjętych do realizacji zamówień do czasu spłaty przez Kupującego zaległych zobowiązań.

X ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

1. Towar dostarczony Kupującemu pozostaje własnością DAKAM, aż do momentu uiszczenia pełnej za niego zapłaty. Do tego czasu Kupujący przetrzymuje towar jako depozytariusz i ponosi odpowiedzialność również za jego przypadkową utratę lub zniszczenie.  
2. Towary sprzedane, ale nie zapłacone przez klienta nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

XI ODSZKODOWANIE

1. Kupujący ponosi wobec DAKAM pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności z tytułu nie wykonania umowy, jej nieuprawnionego anulowania, zwłoki Kupującego w odebraniu towaru.

XII ZAKOŃCZENIE I ODWOŁANIE UMOWY

1. DAKAM ma prawo odstąpić od nie wykonanej jeszcze umowy jeżeli:
- Kupujący znajduje się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością,
- Kupujący znajduje się w likwidacji lub jest prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne,
- Kupujący posiada jakiekolwiek nie zapłacone w terminie zobowiązania wobec DAKAM, - Kupujący deklaruje zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
- Istnieje sądowy nakaz zajęcia własności Kupującego lub inne postępowanie obciążające Kupującego,
- Kupujący złamie warunek umowy i nie naprawi naruszeń oraz skutków w ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia i/lub wezwania. 
2. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy oznacza, że DAKAM jest uprawniony do odmowy dalszych dostaw i/lub usług, które miały być wykonane zgodnie z umową, w tym również realizacji praw z tytułu rękojmi lub/gwarancji.  
3. W sytuacjach opisanych w ust 1 DAKAM jest uprawniony do wypowiedzenia uzgodnionych terminów płatności i żądania natychmiastowej zapłaty wierzytelności. 
4. Kupujący bez porozumienia z DAKAM zawartego w formie pisemnej nie może anulować zamówienia potwierdzonego do realizacji przez DAKAM. W przypadku anulowania lub nie wykonania umowy Kupujący ponosi odpowiedzialność zgodnie z pkt XI OWS

XIII INFORMACJE POUFNE

1. Strony umowy ze względu na informacje poufne przekazywane w trakcie umowy zgadzają się aby:
- otrzymane od drugiej strony informacje poufne lub handlowe zachować w bezwzględnej tajemnicy służbowej,
- nie korzystać z informacji poufnych lub handlowych drugiej strony, po za działaniami realizowanymi w ramach umowy, 
- nie udostępniać informacji poufnych i/lub handlowych pracownikom nie związanym z realizacją umowy lub osobom trzecim,
- poinformować swoich pracowników, iż dysponują informacjami poufnymi i/lub handlowymi stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa.

XIV SIŁA WYŻSZA

1. DAKAM nie odpowiada względem Kupującego za opóźnienia lub brak realizacji umowy powstałych z powodu Siły Wyższej, przez którą Strony rozumieją w szczególności:
- strajki, blokady, zgromadzenia lub zamieszki uliczne
- powodzie, nawałnice, sztormy, pożary, wypadki
- zmiany aktów prawnych, wprowadzenia zakazów i obostrzeń przez organy administracji państwowej lub samorządowej. 
- embarga oraz zmiany przepisów importowych i eksportowych
- wojny, stany wyjątkowe, sabotaże,
- brak dostaw energii elektrycznej, paliwa, awarie maszyn lub środków transportu. 
2. W związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy realizacji przedmiotu umowy wydłuża się o czas trwania stanu Siły Wyższej i okres niezbędny do podjęcia na nowo działań zawieszonych z powodu wystąpienia okoliczności Siły Wyższej.
3. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 5 dni Strony mają prawo rozwiązać umowę bez żadnych konsekwencji.   

XV OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza DAKAM w żadnym przypadku nie obejmuje szkód pośrednich i następczych, w szczególności z tytułu utraty zysku, strat produkcyjnych, jak również kar umownych zapłaconych przez Kupującego.

XVI OFERTY, KATALOGI I OCHRONA TOWARÓW

1. Reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez DAKAM mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy, rysunki i zdjęcia załączone do oferty przez DAKAM mają wyłącznie charakter poglądowy i nie są ofertą sprzedaży oraz nie mogą być podstawą roszczeń i zarzutów wobec DAKAM. Podejmując decyzję o zakupie należy bezwzględnie kierować się opisem i parametrami technicznymi. 
2. Dostarczone przez DAKAM towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe przekazane Klientowi w celu zawarcia umowy stanowią własność DAKAM i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia DAKAM. Wymienione powyżej materiały muszą zostać niezwłocznie zwrócone DAKAM w przypadku, gdy nie doszło do złożenia zamówienia.

XVII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez DAKAM oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez DAKAM oraz w celach marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez DAKAM. 
2. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.922)  

XVIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie spory wynikające z umowy niedające się rozwiązać polubownie przez strony będą rozstrzygane przed sądem powszechnym we Wrocławiu zgodnie z prawem materialnym Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Kupujący może przenieść prawa i/lub obowiązki wynikające z umowy wyłącznie na podstawie pisemnej zgody DAKAM.
4. Każde zawiadomienie przesyłane przez jedną stronę umowy drugiej stronie powinno być sporządzone w formie pisemnej i wysłane na główny adres lub adres do korespondencji.
5. Jeżeli którykolwiek część zapisów OWS lub umowy okaże się częściowo lub całkowicie bezskuteczny lub nieważny nie wpływa na ważność pozostałych zapisów oraz warunków umowy i OWS.   
6. Umowa wraz z niniejszymi zapisami OWS stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie jej przedmiotu oraz zastępuje wszystkie uprzednie oświadczenia, oferty, umowy, porozumienia i ustalenia zawarte pomiędzy Stronami zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

 

Oferta
Newsletter
Dane kontakowe
Zapisz się do naszego newslettera.
Bądź zawsze na bieżąco.
WROCŁAW ul. Kamieńskiego 240B
51-126 Wrocław
tel/fax 071 725-31-31
mobile: 731-632-312
mobile: 668-829-662
e-mail: biuro@dakam-lozyska.pl
Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach


Nie pokazuj więcej